OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Bezpečnosť údajov

Spoločnosť ALBEX PLUS prijala na ochranu Vašich osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia , ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou , manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole
a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať , ak by takéto porušenie ochrany Vašich  osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

2. Zber a spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov. Keď s nami korešpondujete, vezmite na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste uviedli, sú spracúvané iba na konkrétny účel.

3. Partneri

Spoločnosť ALBEX PLUS neposkytuje tretím stranám - napríklad vydavateľstvám zoznamov adries a spoločnostiam vykonávajúcim priamu reklamu.

4. Práva dotknutých osôb

Pokiaľ ide o spracúvanie údajov, môžete uplatniť nasledujúce práva, ktoré Vám prislúchajú:

4.1. Právo na informácie

Môžete požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere sa spracúvajú Vaše osobné informácie.

4.2. Právo na opravu

Ak o Vás spracúvame neúplné alebo nesprávne osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať ich opravu, príp. ich doplnenie.

4.3. Právo na vymazanie

Môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ zanikol dôvod, pre ktorý boli zberané, ide o neoprávnené spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do Vašich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o Váš súhlas a Vy ste ho odvolali. Pritom si treba uvedomiť
, že môžu existovať iné dôvody, ktoré môžu okamžitému vymazaniu Vašich údajov odporovať , napr. zákonom upravené lehoty uloženia, prebiehajúce konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov atď.

 4.4. Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď

·         popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť,

·         spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,

·         už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov
, alebo ste podali námietku voči spracúvaniu údajov.

4.5. Právo na prenositeľnosť údajov

Môžete od nás požadovať, aby sme Vám Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli, dali k dispozícii v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ údaje spracúvame na základe Vášho udeleného súhlasu alebo za účelom splnenia zmluvy medzi nami a spracúvanie sa uskutočňuje s pomocou automatizovaných postupov.

4.6. Právo na námietku

Ak spracúvame Vaše údaje za účelom vykonania úloh, ktoré sú vo verejnom záujme, za účelom výkonu verejnej moci alebo ak sa pri spracúvaní odvolávame na nutnosť ochrany našich oprávnených záujmov, môžete podať námietku proti spracúvaniu údajov , pokiaľ existuje rozhodujúci záujem na ochranu Vašich údajov. Zasielanie reklamy môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodov.

4.7. Právo na sťažnosť

Pokiaľ ste toho názoru, že sme pri spracúvaní Vašich údajov porušili slovenský alebo európsky zákon o ochrane osobných údajov a tým porušili Vaše práva, žiadame Vás týmto, aby ste nás kontaktovali, aby sme mohli objasniť prípadné otázky. Samozrejme máte tiež právo sťažovať sa na slovenskom úrade pre ochranu osobných údajov, príp. u európskeho orgánu dohľadu.

Tieto práva môžete uplatniť priamo v spoločnosti ALBEX PLUS oznámením na e-mailovej adrese gdpr@albexplus.sk , zodpovedna.osoba@datasafe.sk

12. Kontaktné údaje

Spoločnosť ALBEX PLUS, s.r.o.,  so sídlom Novozámocká 2796/3 A, 949 05 Nitra, IČO: 36 550 051, tel. 037 321 30 00,  gdpr@albexplus.sk . Zodpovedná osoba JUDr. Stanislav Beňo, zodpovedna.osoba@datasafe.sk